Az oldal üzemeltetője, adatkezelő:

Dió 896 Kft.
Adószám: 11395984-2-06
Aktuális cégjegyzékszám: 06-09-004584
Teljes név: DIÓ 896. Kereskedelmi,- Termelő- és Szolgáltató Kft.
Rövidített név: Dió 896 Kft.
Település: Hódmezővásárhely
Székhely cím: 6800 Hódmezővásárhely, Makó út 39.
Fő tevékenység: 4675. Vegyi áru nagykereskedelme
Web cím: www.dio896.hu
dio896.hu webserver: dio896.hu 217.65.97.116
E-mail: vasarlas@dio896.hu

Az oldal célja a Dió 896 Kft. tevékenységeinek bemutatása. Ezen oldalon nem kezeljük a látogatók személyes adatait, cookie-kat tárolunk, de az oldalon keresztül van lehetőség e-mail ajánlatkérésekre, ahol a nem cég nevében kért ajánlatoknál meg lehet adni személyes adatokat. Az ajánlatkérés vagy vásárlás során a megadott adatok e-mailben kerülnek a Dió 896 Kft. munkatársaihoz, akik annak megkapásától számítva, az ügylet lefolytatásáig, kifejezetten csak annak érdekében tárolnak adatokat, az adatok tárolását az ügylet végeztével törölik a rendszerünkből. A továbbiakban a Dió 896 Kft. tagjai nem tárolják az e-mailben kapott adatokat, nem használják fel más célokra!

A kezelt személyes adatok köre:
Név (kötelező)
Cégnév
Irányítószám (kötelező)
E-mail cím (kötelező)
Telefonszám (kötelező)

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás:
Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő jogosult megismerni, további harmadik fél részére azt nem adják át. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint az érintett önkéntes hozzájárulása: 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
Továbbá az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, az a megfelelő tájékoztatáson alapuló e-mail formnak, az adatkezelő részére történő küldése alapján történik. A nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Hatályos jogszabályok:
Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az 2001. évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, továbbiakban GDPR rendelet (General Data Protection Regulation) alapuló adatkezelés
Az érintett e-mailben való hozzájárulása, a küldéssel való kifejezett kérése

Az adatkezelés során érvényesülő személyes adatvédelmi alapelvek:
A jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve
A célhoz kötötség elve
Adatbiztonság elve    
Az adattakarékosság elve
A pontosság elve
A korlátozott tárolhatóság elve
Az integritás és bizalmas jelleg elve
Az elszámoltathatóság elve
Az átláthatóság elve  
Átlátható tájékoztatás
Az előzetes tájékoztatás elve
A szükségesség-arányosság elve
A fokozatosság elvének érvényesülése
Az érintett a hivatkozott elveket a jogszabályokban rögzített időn belül, az adatkezelő címére küldött e-mailből ismerheti meg.

Az érintett jogai:
A tájékoztatáshoz való jog        
Hozzáféréshez való jog           
Adatok helyesbítésének kéréséhez való jog
Törléshez való jog
Az adatkezelés korlátozásához való jog       
Adathordozhatósághoz való jog
Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogait a jogszabályokban rögzített időn belül, az adatkezelő címén kérheti, érvényesítheti. 

Tárhely szolgáltató, adatfeldolgozó:
World Web Data Kft.
Adószám: 23701764-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-293552
Székhely cím: 1043 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.
Web cím: www.sas.com
Fő tevékenység: 6311

ns1.wwdh.hu 213.239.206.117
ns2.wwdh.hu 78.47.3.37
ns3.wwdhu.hu 217.65.97.38
Jogérvényesítés:
A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) fordulhat, az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.