Alkalmazás: „Csak foglalkozásszerű felhasználók részére”
Fürdővíz kémhatásának beállítására szolgál. A pH rendszeres mérésével és okszerűen adagolt DIÓ PH-CSÖKKENTŐ-vel a fürdő, medence vizének kémhatását az előírt határok között (jellemzően 7,2 – 7,6 között) kell tartani.  .

Adagolási mennyiség (irányérték):
A pH 0,1 es csökkentéséhez 0,01 l DIÓ PH-CSÖKKENTŐ-t kell a vízhez adni. Az adagolandó mennyiség függ a víz keménységétől és más tulajdonságaitól.
Az adagolásra vonatkozó adatok közelítő tapasztalati értékek, melyek helyességére kötelezettséget nem vállalunk.

Adagolás:
Közvetlenül a medence vizéhez is adagolható (1:5 arányú hígítás után). Az egyenletes keveredést keringtető szivattyúval segítsük.
Automata adagolóval is adagolható.

FIGYELEM: hígításkor számítsunk kismértékű melegedésre. Mindig a DIÓ PH-CSÖKKENTŐ-t adjuk a vízhez, sohasem fordítva. Amennyiben a vegyszer adagolása közvetlenül a medencébe történik, a teljes elkeveredésig a fürdőzők nem tartózkodhatnak a medencében!

Tulajdonságok:
A termék kénsav 35-40 % -os vizes oldata.


A termékre vonatkozó előírások:
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
A környezetnek megfelelő tűzvédelmi előírások szükségesek. Nyílt láng és forró felületek közelében ne használjuk! A kiürült tárolóedények veszélyes termékmaradványokat tartalmazhatnak. Hűvös, száraz helyen, nedvességtől védve, éghető anyagoktól távol tartandó.

Elsősegélynyújtás:
Lenyelve: A sérülthez azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a címkét! Helyezzük kényelmes testhelyzetbe a sérültet! Tilos az eszméletlen sérültnek bármit szájon át beadni, illetve hánytatni!
Szembe jutva: Öblítsük ki a szemet langyos vízzel a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó egyidejű mozgatásával (legalább negyed órán át)! A sérülthez azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a címkét!
Bőrrel érintkezve: Távolítsuk el a szennyezett ruházatot és lábbelit. Tisztítsuk meg a bőrfelületet bő folyó vízzel (15 percen át) és fedjük le steril gézzel! A sérülthez azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a címkét!
Belélegezve: A sérültet vigyük friss levegőre, lazítsuk meg ruházatát, és helyezzük kényelmes testhelyzetbe! Légzésleállás esetén légzéstámogatást vagy lélegeztető készüléket kell alkalmazni.
Adott esetben oxigén belélegeztetést kell alkalmazni. A sérülthez azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a címkét!


Védőfelszerelés:
Az előírásoknak megfelelő arcvédő, saválló védőkesztyű, megfelelő, zárt, saválló védőruházat (nyaknál és csuklón zárt védőruha, védőlábbeli) használandó. Vészhelyzet esetén külső levegőtől függetlenített légzésvédő eszköz alkalmazandó.
A termék használata közben gondoskodni kell róla, hogy elérhető közelségben legyen a szemmosó-berendezés és a biztonsági zuhany.

Csomagolás:
A termék csak az eredeti, zárt és megfelelő jelöléssel ellátott edényben tárolható.

Környezetvédelem:
A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.